• Tìm chúng tôi trên

Thông báo về việc gửi tin bài

30/12/2013 20:08:05 GMT+7

Để hoạt động thông tin tuyên truyền của Trung tâm Khuyến nông phát huy được hiệu quả và trang thông điện tử Khuyến nông tỉnh ĐăkLắk có nhiều thông tin và phong phú về nội dung hoạt động khuyến nông; từ đó góp phần đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ đến với sản xuất, đến với bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh.

SỞ NN VÀ PTNT ĐĂK LẮK

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

Số:...../TTKN - CV

V/v: gửi tin bài đăng trên trang thông tin điện tử khuyến nông Đắk Lắk

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------

Tp.BMT, ngày 01 tháng 02 năm 2012


Kính gửi : Trạm Khuyến nông:…….…………

Căn cứ Nghị định 02/2010/NĐ – CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về công tác Khuyến nông

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk

Để hoạt động thông tin tuyên truyền của Trung tâm Khuyến nông phát huy được hiệu quả và trang thông điện tử Khuyến nông tỉnh ĐăkLắk có nhiều thông tin và phong phú về nội dung hoạt động khuyến nông; từ đó góp phần đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ đến với sản xuất, đến với bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk đề nghị các Trạm Khuyến nông huyện, thành phố và thị xã tham gia viết tin bài về những hoạt động khuyến nông, thông tin chuyển giao khoa học công nghệ tại địa phương, thông tin các mô hình nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất có hiệu quả....

Mọi tin bài gửi đến thư ký Tổ biên tập trang thông tin điện tử Khuyến nông tỉnh Đắk Lăk. Địa chỉ nhận tin bài;

thongmaixuan@gmail.com

binhminhhue86@gmail.com

thong@khuyennongdaklak.com.vn

Mức chi trả thù lao cho tin, bài được đăng trên website thực hiện theo quyết định số 927 – QĐ/BNN – TC ngày 04/04/2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và theo quy định của tỉnh.

Rất mong sự ủng hộ và cộng tác của cán bộ, nhân viên các trạm Khuyến nông trong toàn tỉnh 

    GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nhật Lệ

TIN NỔI BẬT