• Tìm chúng tôi trên

QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản năm 2024

12/01/2024 16:15:27 GMT+7

Ngày 12 tháng 01 năm 2024, Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản Quyết định Số: 12/QĐ-KN,GCTVN&TS Về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm Khuyến nông-Giống cây trồng, vật nuôi và Thủy sản năm 2024

TIN NỔI BẬT